Súťaž " Vyhraj vodnú fajku Habibi + štartér set"

Autor: N Visionoisia v: Aktuality dňa: Friday, February 15, 2019 Komentár: 0 Počet prečítaní: 344

Na oficiálnej stránke Smokeshop na facebooku prebieha od 16.02.2019 do 18.02.2019 (do 17:00 hod) súťaž o vodnú fajku Habibi + štartér set, ktorý obsahuje všetko potrebné na fajčenie vodnej fajky. Navštív náš SmokeFacebook: https://www.facebook.com/smokeshopsk/ a zapoj sa do jednoduchej a zábavnej súťaže o praktickú cenu pre každého milovníka vodných fajok, orientálnych chutí, vôní a životného štýlu shisha.

Zdroj fotografie použitej v grafike: https://www.joj.sk/

Na oficiálnej stránke Smokeshop na facebooku prebieha od 16.02.2019 do 18.02.2019 (do 17:00 hod) súťaž o vodnú fajku Habibi + štartér set, ktorý obsahuje všetko potrebné na fajčenie vodnej fajky. Navštív náš SmokeFacebook: https://www.facebook.com/smokeshopsk/ a zapoj sa do jednoduchej a zábavnej súťaže o praktickú cenu pre každého milovníka vodných fajok, orientálnych chutí, vôní a životného štýlu shisha.

Pre zaradenie do súťaže stačí splniť tieto jednoduché podmienky:

1. daj "like" k súťažnému príspevku

2. do komentára k príspevku napíšte svoj tip či slovenské celebrity "uhádnu" / "neuhádnu" povolanie "predajca vodných fajok", v televíznej relácii "Inkognito" na TV JOJ, dňa 18.02.2019. Ak tipujete, že uhádnu, napíšte aj (číslicou alebo slovom) svoj tip na číslo, ktoré bude uvedené, ako počet nesprávnych odpovedí, predchádzajúcich uhádnutiu povolania "predajca vodných fajok".

Znenie vášho tipu, príklad: "Neuhádnu" alebo "Uhádnu, 10".

Súťaž trvá do 18.02.2019 do 17:00 hod. Výhercu zo správnych tipov, resp. odpovedí vyžrebujeme v utorok, dňa 19.02.2019.

Cenou, ktorú môžete vyhrať je fajka Habibi plus takzvaný "štartér set", ktorý obsahuje všetko potrebné na fajčenie vodnej fajky. Výhra obsahuje:

 • 1x fajka Habibi, s dvoma hadicami a jednou korunkou na tabak
 • 1x Transportný kufrík na vodnú fajku, ideálny na cestovanie
 • 1x Návod na prípravu vodnej fajky
 • 5x Hygienický náustok na vodnú fajku
 • 1x Tabak do vodnej fajky Nakhla
 • 2x Špeciálny dierovaný alobal na korunku vodnej fajky
 • 3x Prírodné kokosové uhlíky na vodnú fajku
 • 2x Rýchlozápalné uhlíky na vodnú fajku
 • 1x Kliešte na uhlíky s bodcom

Celé pravidlá a podmienky súťaže nájdete zverejnené nižšie. Pravidlá súťaže „Vyhraj vodnú fajku".

1. Usporiadateľom súťaže s názvom "Vyhraj vodnú fajku" (ďalej už len "súťaž") je:

EUROPROFIT-X s.r.o.

So sídlom Gessayova 3, 851 03 Bratislava

IČO: 46402306

(ďalej len "usporiadateľ" alebo "Smokeshop.sk" alebo "Smokeshop").

2. Termín konania súťaže


Súťaž prebieha od 16.02.2019 (00:01 hod) do 18.02.2019 (17:00 hod.) (ďalej len "čas konania súťaže") prostredníctvom siete Facebook (ďalej len "Facebook") .

3. Podmienky súťaže


Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže.

Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony (osoby, ktoré nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony, sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá sa zapojí na oficiálnej stránke spoločnosti Smokeshop.sk na Facebooku (ďalej len „FB Smokeshop“) do súťaže „Vyhraj vodnú fajku“ (ďalej len „súťaž“), a to prostredníctvom pridania "like" a "komentára" pod súťažný príspevok s výzvou:"1. daj "like" k súťažnému príspevku; 2. do komentára k príspevku napíšte svoj tip či slovenské celebrity "uhádnu" / "neuhádnu" povolanie "predajca vodných fajok", v televíznej relácii "Inkognito" na TV JOJ, dňa 18.02.2019. Ak tipujete, že uhádnu, napíšte aj (číslicou alebo slovom) svoj tip na číslo, ktoré bude uvedené, ako počet nesprávnych odpovedí, predchádzajúcich uhádnutiu povolania "predajca vodných fajok". Znenie vášho tipu, príklad: "Neuhádnu" alebo "Uhádnu, 10".", ktorým usporiadateľ vyhlási súťaž, a to v čase konania súťaže (ďalej len „súťažný príspevok“).

Účasť v súťaži nie je podmienená nákupom tovaru v e-shope Smokeshop.sk. Z nákupu tovaru v e-shope Smokeshop nevyplývajú pre súťažiacich žiadne výhody.

Do súťaže sa môže účastník zapojiť viackrát v čase konania súťaže. V priebehu celej súťaže sa súťažiaci môže stať výhercom 1x.

Zúčastniť sa môže aj pod pseudonymom. V prípade, že sa z dôvodu uvedeného chybného kontaktu nie je možné s výhercom spojiť, zaniká jeho nárok na výhru.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá. V prípade, ak sa výhra takejto osobe už odovzdala, alebo dôvody, pre ktoré nemala byť osoba v zmysle tohto odseku do súťaže zaradená, sa zistia po okamihu odovzdania výhry takejto osobe, je usporiadateľ súťaže oprávnený postupovať podľa bodu 7. týchto pravidiel.

Ak je výhercom neplnoletá fyzická osoba, poskytne po jej oboznámení s výhrou na požiadanie usporiadateľovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, v opačnom prípade stráca nárok na výhru. V takomto prípade, po obdržaní písomného súhlasu zákonného zástupcu, bude časť výhry, konkrétne tabak do vodnej fajky Nakhla, nahradená 100% beznikotínovou náhradou za tabak do vodnej fajky, a to minerálnymi kamienkami do vodnej fajky, ktoré nie sú tabakovým výrobkom a nepodliehajú dovŕšeniu 18 rokov.

Z účasti v súťaži sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa suťaže a relácie Inkognito TV JOJ ako aj jej zamestnanci a rodinní príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii, súrodenec zamestnanca usporiadateľa a manžel zamestnanca usporiadateľa. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, tak táto osoba nemá nárok na výhru a výhra sa jej neodovzdá. Ak sa výhra takejto osobe už odovzdala, alebo dôvody, pre ktoré nemala byť osoba v zmysle tohto odseku do súťaže zaradená, sa zistia po okamihu odovzdania výhry takejto osobe, je usporiadateľ súťaže oprávnený postupovať podľa bodu 7. týchto pravidiel.

4. Výhry v súťaži

Účastník súťaže, ktorý splní podmienky súťaže podľa bodu 3. týchto pravidiel, bude zaradený do žrebovania o nasledovnú výhru:

1x vodná fajka Habibi + štartér set

Jedna výhra "vodná fajka Habibi + štartér set" v hodnote 45,50€ obsahuje:

 • 1x fajka Habibi, s dvoma hadicami a jednou korunkou na tabak
 • 1x Transportný kufrík na vodnú fajku, ideálny na cestovanie
 • 1x Návod na prípravu vodnej fajky
 • 5x Hygienický náustok na vodnú fajku
 • 1x Tabak do vodnej fajky Nakhla
 • 2x Špeciálny dierovaný alobal na korunku vodnej fajky
 • 3x Prírodné kokosové uhlíky na vodnú fajku
 • 2x Rýchlozápalné uhlíky na vodnú fajku
 • 1x Kliešte na uhlíky s bodcom

(ďalej aj ako "výhra")

5. Spôsob výberu výhercov

Usporiadateľ účastníkov súťaže zaradí do žrebovania o ceny. Usporiadateľ vyžrebuje dokopy jedného výhercu, ktorý získa jednu (1) výhru "vodná fajka Habibi + štartér set".

Určenie výhercov prebehne žrebovaním, žrebovanie bude prebiehať bez prítomnosti verejnosti a uskutoční sa najneskôr do jedného (2) pracovných dní po skončení času konania súťaže. Výhercom súťaže sa súťažiaci môže stať v priebehu súťaže iba raz.

6. Oznámenie o výhre a distribúcia výhry


Výherca bude informovaný o výhre usporiadateľom prostredníctvom oznámenia k jeho

výhernému komentáru pod súťažným príspevkom a správou na jeho osobný facebookový profil. V správe na osobný profil bude požiadaný o oznámenie kontaktných a korešpondenčných údajov, a to mena, priezviska, telefónneho čísla a korešpondenčnej adresy na e-mail info@bongoshop.sk za účelom doručenia výhry. Výherca bude požiadaný o potvrdenie svojej plnoletosti.

Výherca bude kontaktovaný do troch (3) kalendárnych dní odo dňa, kedy bude o výhre rozhodnuté.

Usporiadateľ zašle výhru výhercovi najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní, odo dňa oznámenia korektných kontaktných a korešpondenčných údajov. Ak výherca usporiadateľovi neodpovie v lehote dvoch (2) kalendárnych dní odo dňa oznámenia o výhre, prepadá jeho nárok na výhru bez nároku na akúkoľvek náhradu.

Výherca nie je povinný výhru prijať.

Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry. Smokeshop nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol usporiadateľ upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry, či jej nedoručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane Slovenskej pošty, či iného dopravcu – kuriéra.

Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier. Reklamácie sa na výhry nevzťahujú, pokiaľ v jednotlivom prípade nie je dohodnuté inak.7. Vylúčenie z účasti v súťaži

V prípade porušenia týchto pravidiel súťaže si usporiadateľ vyhradzuje právo bez varovania vylúčiť daných súťažiacich zo súťaže.

Vylúčení budú najmä tí súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky účasti v súťaži alebo ich porušia. Usporiadateľ je ďalej oprávnený rozhodnúť o vylúčení všetkých súťažiacich ktorí:

a) využívajú nepovolené pomôcky (napr. hackerské nástroje, vírusy, trójske kone atď.) alebo nadobúdajú výhody iným spôsobom prostredníctvom manipulácie;

b) sa zúčastnia súťaže v mene tretích osôb (s ich vedomím alebo bez ich vedomia);

c) sa na súťaži zúčastnia za pomoci výherných spolkov, automatizovaných služieb a predovšetkým profesionálnej výhernej služby;

d) odpovedia na súťažný príspevok komentárom, ktorý obsahuje akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne akceptovanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, obsahovali inak nevhodný obsah či boli v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo poškodzovali dobré meno spoločnosti Smokeshop.

Pri každom vylúčení zo súťaže, bude výhercovi následne výhra odobraná, prípadne bude musieť vrátiť hodnotu odovzdanej alebo dodanej výhry.

Rozhodnutie usporiadateľa je konečné, bez možnosti akéhokoľvek odvolania.

8. Predčasné ukončenie súťaže


Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

9. Vylúčenie zodpovednosti za škody


Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti v súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

10. Všeobecné podmienky


Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, ani TV JOJ, nie je nimi organizovaná ani podporovaná.

Informácie o účastníkoch súťaže nie sú poskytované spoločnosti Facebook, ani TV JOJ ale spoločnosti Smokeshop, ako správcovi stránky Smokeshop na sociálnej sieti Facebook.

Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely tejto súťaže. Za obsah súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Facebook, ani TV JOJ ale výhradne jej usporiadateľ. Spoločnosti Facebook a TV JOJ nie sú v žiadnom prípade akokoľvek spojené s touto súťažou. Akákoľvek zodpovednosť zo strany spoločnosti Facebook či TV JOJ je v rámci tejto súťaže vylúčená.

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Účasťou v súťaži účastník zároveň v prípade výhry súhlasí s uverejnením jeho mena v rámci súťaže na FB Smokeshop, a to v podobe mena a prvého písmena priezviska výhercu. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný bez toho, aby to malo vplyv na účasť v súťaži alebo na nárok na výhru. Súťažiaci tým, že sa do súťaže zapojí, berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú usporiadateľom použité za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže (použitie telefónneho čísla a korešpondenčnej adresy v prípade, ak ide o výhercu). Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie.

Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane.

Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- EUR za jednu výhru. O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona.

Sťažnosti, ktoré sa vzťahujú na priebeh súťaže sa zasielajú písomne e-mailom na info@smokeshop.sk, a to do 14 dní od vzniku dôvodu na sťažnosť, najneskôr však do 10 dní od skončenia času súťaže. Na sťažnosti zaslané po termíne a oznámené prostredníctvom telefónu sa neprihliada.

Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

Pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto pravidlá súťaže sú k dispozícii na stránke www.smokeshop.sk.V Bratislave, dňa 15.02.2019EUROPROFIT-X s.r.o.

Gessayova 3, 851 03 Bratislava

IČO: 46402306

DIČ: 2023367819

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 76843/B.

Komentáre

Zanechajte svoj komentár